Responsable: Sidonia Martínez Suárez

A planta piloto permitirá aos grupos de investigación do Instiuto e ás empresas que demanden os seu servizos, levar a escala industrial os resultados de investigacións de base. Coa idea de cubrir os ámbitos máis importantes do sector alimenticio galego, deseñáronse catro liñas de procesamento de produtos: 1) Liña de produtos lácteos; 2) Liña de peixe e produtos pesqueiros; 3) Liña de produtos vexetais, conservas e produtos de panificación e pastelería; e 4) Liña de bebidas alcohólicas. O equipamento destas liñas permitirá o procesado e control dos alimentos en condicións similares ás utilizadas nas industrias agroalimentarias, co fin de estudar e optimizar os procesos de elaboración dos alimentos e avaliar a influencia de diferentes parámetros na calidade dos produtos.

Responsable: María Rosa Pérez Gregorio

Esta infraestrutura consta de dous equipos de espectrometría de masas de alta resolución e masa exacta que están compostos de: 1) Sistema nano LC 425 e espectrómetro de masas SCIEX Triple TOF 660. Equipo destinado á proteómica, unha das técnicas de análise masivo ou ómicas. Encamiñadas ao estudo a grande escala das proteínas, adquirindo información da súa función biolóxica. 2) Sistema UPLC Exion LC AD e espectrómetro de masas SCIEX Triple TOF 660. Permite afondar na investigación nos campos ambiental e agroalimentario, abrindo novas fronteiras no campo do estudo dos contaminantes orgánicos persistentes (COP) ou antimicrobianos e os seus metabolitos, así como a súa interacción con outros compoñentes de compartimentos ambientais (augas, sedimentos, lodos, etc) e mostras agroalimentarias (proteínas, lípidos, carbohidratos, etc.)

Responsable: Gil Garrote Velasco

Este laboratorio conta cun reactor de steam explosion e antes de finalizar o ano 2022 contara ademais cun reactor de mestura completa de titanio. O reactor de steam explosion ten un dixestor cunha capacidade de 2 L e inclúe unha caldeira de vapor capaz de alcanzar os 250 º C á presión de saturación correspondente. A configuración de quecemento mediante vapor permite operar en cuestión de segundos (con evidentes vantaxes fronte aos sistemas que traballan con auga líquida, que necesitan tempos da orde de 30 min a varias horas), abríndose o reactor mediante unha válvula de descarga que permite unha descompresión súbita. O control de presión e temperatura realízase mediante sensores múltiples, de modo automatizado. O reactor de mestura completa de titanio permite traballar a diferentes réximes de axitación (ate 100 r.p.m.), presión (ate 150 bar) e temperatura (ate 200 ºC). O feito de estar construído en titanio (ate onde coñecemos non hai outro reactor destas características en Galicia) permitirá traballar con calquera tipo de medio de reacción, incluíndo ácidos e bases fortes. Ambos reactores permiten distintos tipos de tratamentos de biomasa de cara á súa valorización mediante a produción de distintas substancias de elevado valor engadido (biocarburantes, aditivos para a industria agroalimentaria, bioplásticos, etc.)

Responsable: Juan Carlos Nóvoa Muñoz

Equipo analizador de especies orgánicas de Hg (metil- Hg e etil- Hg) mediante cromatografía líquida de alta resolución con detector de fluorescencia atómica ( HPLC- AFS). Inclúe detector FS para Hg, xerador CV, software e lámpada de Hg, automuestreador, bomba peristáltica, cromatógrafo líquido de alta resolución para medida de especies de Hg ( HPLC- AFS). Este equipo permite a determinación de especies organo-mecuriais en diferentes matrices ambientais (augas, solos, sedimentos, vexetación), mostras de alimentos ou residuos de diferentes procedencia. En todos estes casos, é necesaria unha dixestión previa das matrices.
Equipo analizador de Hg total mediante espectroscopía de fluorescencia atómica e absorción atómica con vapor frío (CV- AFS- AAs). Inclúe automuestreador (36-89 posicións), bloque de reacción de mestura, sistema de purificación de gas, bomba peristáltica e detector de fluorescencia atómica (CV- AFS) e interface de uso con software específico. Este equipo sirve para determinar os niveis de Hg total en extractos acuosos procedentes de matrices ambientais (augas, solos, sedimentos, vexetación), alimentos e diferentes tipos de subprodutos.

Responsable: Jose Eugenio López Periago

A tomografía computarizada (TC) de raios X é unha técnica que permite estudar a estrutura interna dos obxectos sen alteralos. Co equipo Yxlon FF20 CT é posible analizar mostras de ata 17 Kg de peso, cunhas dimensións máximas de 28 cm de diámetro e 70 cm de altura. Dados os límites no tamaño da mostra, este tomógrafo non está destinado a uso médico (o máis común que se adoita dar á tomografía de raios X), senón á determinación precisa das características morfolóxicas da estrutura interna de mostras máis pequenas. A análise de TC pódese empregar en diferentes campos: en edafoloxía adoita empregarse para o estudo de redes porosas, a segmentación dos distintos compoñentes do solo e na modelización de procesos de transporte; en xeoloxía, para a parametrización das propiedades morfolóxicas de rochas e minerais; en ciencia de materiais, para caracterizar a conformación tridimensional de polímeros, espumas e cerámicas, entre outros; en metroloxía, para a medición de pezas na industria automobilística ou aeroespacial; en paleontoloxía, no estudo dos fósiles; ou, mesmo se pode utilizar como unha forma de estudar e preservar o patrimonio cultural, ao permitir analizar a composición de obxectos fráxiles (vasos, pergamiños, cadros, etc.) sen necesidade de tomar mostras nin alterar a súa integridade.

Responsable: María Flora Alonso Vega

Esta instalación permite traballar con fontes radioactivas non encapsuladas de tritio (3H) e carbono catorce (14C). Entre as técnicas que están xa en marcha poden citarse a determinación do crecemento bacteriano en solos e augas mediante o método de incorporación de leucina marcada con 3H ou a determinación do crecemento fúnxico, nas mesmas matrices, mediante o método de incorporación de acetato sódico marcado con 14C no Ergosterol. Esta instalación conta cun HPLC con detector DAD conectado a un colector de fraccións usado para separar o Ergosterol, e cun contador de escintilación líquida.

Responsable: Adela María Sánchez Moreiras

Un fitotrón é unha cámara climática para o crecemento e o cultivo de plantas que permite controlar ao mesmo tempo a temperatura, a humidade e a iluminación, creando as condicións climáticas óptimas requiridas pola especie que se pretende cultivar. Tres cámaras climáticas co sistema fitotrón están situadas na Facultade de Bioloxía e unha estará operativa no Invernadoiro a finais do 2022. O fitotrón pode utilízanse para fins diversos, que inclúen, entre outros, o cultivo in vitro de distintas variedades de plantas, o estudo do perfil químico de distintas especies vexetais baixo condicións de estrés e a súa influencia na dieta, o estudio da capacidade invasora de distintas especies foráneas en Galicia, ou a capacidade bio-herbicida de compostos naturais procedentes sobre distintas malas herbas.

Responsable: Andrés Rodríguez Seijo

Ademais de acoller outras infraestruturas, o invernadoiro permite o cultivo de plantas en condicións semi-controladas permitindo unha escala maior que o fitotrón e máis próximo a condicións reais. Permite realizar ensaios de novos fertilizantes, bio-pesticidas, etc. Tamén permite realiza ensaios de fito-toxicidade de distintos tipos de substancias. Entre os obxectivos desta infraestrutura, ademais do cultivo de plantas a pequena escala para a investigación, está a divulgación métodos de produción vexetal e prestar asesoramento científico-técnico a la comunidade, tanto universitaria coma non universitaria.

Responsable: David Fernández Calviño

Esta infraestrutura consta de tres equipos:

  1. ICP-OES que permite a análise de numerosos elementos da táboa periódica (a excepción de C, N, O, H, F, gases nobres, algunhas terras raras y outros elementos pouco frecuentes) en mostra líquida.
  2. Cromatógrafo de Gases con detectores FIB e ECD que permiten determinar gases de efecto invernadoiro e ácidos graxos.
  3. HPLC con detector DAD en liña cun colector de fraccións que permite separar e recoller substancias de interese.